Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 11.01.2017 15:45
Parandaja: Aulis Saarnits (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Ülearused punktid ning vale ühiku kirjutamine (ülaindeksina ei saanud.).
Vaata eelmist versiooni
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2017
Avaldamise lõpp: 11.01.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ KEDOKA (registrikood: 11348812) (aadress Maasikmäe 6, Puiga küla, Võru vald, Võru maakond, 65502) esitatud Hillepi kruusakarjääri laiendamise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 29.12.2016 nr 12-2/16/15183) on võetud menetlusse. Hillepi kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa number on SAAM-012. Mäeeraldist soovitakse laiendada külgmiselt (vahetult lõuna poole).
Hillepi kruusakarjääri mäeeraldis asub Võru maakonnas Võru vallas Palometsa külas katastriüksusel Hillepi (katastritunnus 91804:004:0257) ja taotletav mäeeraldise laiendus asub Võru maakonnas Võru vallas Palometsa külas katastriüksusel Kivi (katastritunnus 91804:004:0435).
Laiendatava Hillepi kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 6,84 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,99 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 247,4 tuhat m³ . Kaevandatav varu on ehituskruusal 235,4 tuhat m³. Mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 56 tuhat m³. Kaevandatav varu on ehitusliival 53 tuhat m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 20 tuhat m³. Maavara kasutusaladeks on teedeehitus ja ehitussegud. Loa taotletav kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, 65608 Võru; louna@keskkonnaamet.ee; 680 7914).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru. 

Kaevandamisloa andmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Aulis Saarnits
Telefon: 6807914
E-post: aulis.saarnits@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1074045