Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamise algus: 17.05.2017
Avaldamise lõpp: 18.05.2117

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud aktsiaselts Saarte Liinid (registrikood: 10216057) (aadress Rohu 5, 93819 Kuressaare) õhusaasteloa andmise otsuse ja loa eelnõu. Käitaja taotleb õhusaasteluba saasteainete välisõhku väljutamiseks puistekaupade käitlemisel Saare maakonnas Kuressaares aadressil Roomassaare tee 12 asuval kinnistul (katastritunnus 34901:001:0082).
Käitaja põhitegevusalaks on sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused (EMTAK kood 52221). Õhusaasteluba taotletakse laadungikäitluseks (EMTAK kood 5224). Roomassaare sadam on Saaremaa suurim kaubasadam, kus on välja ehitatud kaid ka reisilaevadele, naftatankerile, kalalaevadele ja purjejahtidele. Sadama territoorium hõlmab maa-ala suurusega 74 000 m2 ja veeala 80 700 m2. Sadamas on 6 kaid kogupikkusega 544 m. Suurim sügavus kai ääres on 5,5 m. Sadamas on kaks kaubakaid (kaid nr. 1 ja 4). Õhusaasteluba taotletakse freesturba ja hakkpuidud lastimiseks laevadele ja killustiku lossimiseks. Planeeritavateks puistekaupade käideldavateks kogusteks on 130 000 m3 freesturvast, 130 000 m3 hakkpuitu ja 30 000 m3 killustikku aastas. Käitaja poolt taotletavad välisõhku heidetavate saasteainete aastased heitkogused on osakesi, summaarselt 3,821 tonni, sh peenosakesi 3,497 tonni ja eriti peeneid osakesi 2,361 tonni.
Kuressaare linna üldplaneeringu alusel asub Roomassaare sadama tootmisterritoorium ettevõtlusalal. Roomassaare sadamaga vahetult piirnevate alade maakasutuse juhtotstarve on ettevõtlusala ja kaubandus-teenindusala. Lähimad elamud paiknevad Roomassaare sadamast ca 2 km kaugusel põhjasuunas. Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Käitise lähiümbrusesse ei jää kaitstavaid loodus- ega üksikobjekte. Käitisest ca 500 m kaugusel läänesuunas asub Kuressaare lahe hoiuala piir.

Eelnõude ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil laane@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna 22, 93819 Kuressaare kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1136446