Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 22.06.2017
Avaldamise lõpp: 23.06.2047
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Saarde Vallavalitsuse (registrikood: 75033454) (aadress Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme, 86304 Pärnu maakond) 27.04.2017 esitatud Kamali liivakarjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK.PM-15727 muutmise (kehtivusaja pikendamise) taotlus (korrigeeritud taotlus registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 28.04.2017 nr 12-2/17/5481 all) on menetlusse võetud.

Kamali liivakarjääri mäeeraldis asub Pärnu maakonnas Saarde vallas Saarde vallale kuuluval katastriüksusel Karjääri (katastritunnus 71101:004:0083, uus registriosa nr 2602206). Mäeeraldise pindala on 10,00 ha ja selle teenindusmaa pindala on 12,64 ha. Seisuga 31.03.2017 on olemasoleva Kamali liivakarjääriga seotud varuplokkide jääkvaru järgmine:
plokis 1 (ehituskruus) aktiivne tarbevaru 32,892 tuh m³,
plokis 2 (ehitusliiv) aktiivne tarbevaru 334,52 tuh m³,
plokis 3 (täiteliiv) aktiivne tarbevaru 28 tuh m³,
plokis 4 (täiteliiv) aktiivne tarbevaru 57,109 tuh m³.

Kaevandajaks on Saarde Vallavalitsus.

Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 70 tuh m³, maavara kasutatakse valla teede katete uuendamiseks. Kaevandamisloa muutmise taotluse kohaselt soovitakse loa kehtivusaega pikendada 10 aasta võrra ehk kuni 26.03.2028.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, louna@keskkonnaamet.ee, 435 5610).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni taotluse kohta tehtava otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Maavara kaevandamise loa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1154329