Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 05.07.2017
Avaldamise lõpp: 06.07.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Silikaat (registrikood: 10022296) (aadress Silikaltsiidi tn 8, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11216) esitatud Männiku VIII liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlus on võetud menetlusse. Luba taotletakse Tallinna-Saku liivamaardlas (registrikaardi nr 0109) Männiku VIII liivakarjääris ehitusliiva kaevandamiseks. Männiku VIII liivakarjäär asub Harju maakonnas, Saku vallas katastriüksusel Viimsi metskond 9 (katastritunnus 71801:001:0123).

Taotleva mäeeraldise pindala on 15,53 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 15,53 ha. Ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 1 359 tuh m³, millest kaevandatav varu on 1 206 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 150 tuh m³. Maavara kasutatakse teedeehituses ja -hoolduses. Taotleva loa kehtivusaeg on 8 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 674 4804, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee.

Kuni maavara kaevandamise loa andmise ja andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Maavara kaevandamise loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS Silikaat, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts SILIKAAT.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1160340