Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamise algus: 09.08.2017
Avaldamise lõpp: 10.08.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Nordkalk AS (registrikood: 10656606) (aadress: F. R. Faehlmanni tee 11a, Rakke alevik, Rakke vald, Lääne-Viru maakond, 46301) Karinu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta on valminud loa andmise otsuse ja loa eelnõu ning taotletava tegevuse keskkonnamõju hindamise eelhinnang koos keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõuga.

Karinu IV uuringuruum asub Järva maakonnas Järva-Jaani vallas Jalalõpe ja Karinu küla territooriumil katastriüksustel Rava metskond 432 (katastritunnus 25701:001:0371), Muru-Marguse (katastritunnus 25702:002:0081), Türje (katastritunnus 25701:001:0284), Rava metskond 108 (katastritunnus 25701:001:0358), Karinu lubjakivikarjäär (katastritunnus 25702:004:0550) ja Karinu karjäär 3 (katastritunnus 25701:001:0357).

Rava metskond 432 (katastritunnus 25701:001:0371) – valitseja Keskkonnaministeerium, volitatud asutus RMK;
Muru-Marguse (katastritunnus 25702:002:0081) – omanik Eesti Vabariik, valitseja Järva Maavalitsus;
Türje (katastritunnus 25701:001:0284) – omanik Eesti Vabariik, valitseja Järva Maavalitsus;
Rava metskond 108 (katastritunnus 25701:001:0358) – valitseja Keskkonnaministeerium, volitatud asutus RMK;
Karinu lubjakivikarjäär (katastritunnus 25702:004:0550) – valitseja Keskkonnaministeerium, volitatud asutus Maa-amet;
Karinu karjäär 3 (katastritunnus 25701:001:0357) – 25702:004:0550, volitatud asutus Maa-amet.

Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub osaliselt Karinu lubjakivimaardla (registrikaardi nr 0017) ehituslubjakivi aktiivse reservvaru 5 plokiga ja prognoosvaru 6 plokiga.

Uuringuruumi teenindusala pindala on 56,39 ha. Geoloogilise uuringu eesmärk on hinnata kaevandamise perspektiivsust Karinu lubjakivimaardla põhjaosasse jäävas varasemalt osaliselt uuritud Karinu IV uuringuruumis, täpsustades seal kasuliku kihi levikut ja tüsedust, maavaravaru kogust ning kvaliteeti.

Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku ja 0 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 25 m. Täiendavalt on planeeritud järgmised tööd: laboratoorsed katsetused (keemilised analüüsid, füüsikalis-mehaanilised katsed), topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER. Taotletava loa kehtivus on 3 aastat.

Taotletavale tegevusele on kavandatud järgnevad täiendavad tingimused:
1. Geoloogilise uuringu käigus on keelatud kahjustada maaüksustel kasvavat metsa.
2. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada Riigimetsa Majandamise Keskuse Järvamaa metsaülemat e-posti teel välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
3. Juhul, kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb see tegevus kooskõlastada Riigimetsa Majandamise Keskusega.
4. Geoloogilise uuringu läbiviimise ajast teavitada Muru-Marguse ja Türje kinnistu kasutusvaldajaid.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, 79513, Rapla; laane@keskkonnaamet.ee; 484 1182).
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Tallinna mnt 14, 79513, Rapla või laane@keskkonnaamet.ee alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Ärinimed
Nordkalk AS, kehtetud ärinimed: PARTEK NORDKALK AS.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1177418