Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 06.10.2017
Avaldamise lõpp: 07.10.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Lihula Maaparandus (registrikood: 10057610) (aadress Tallinna mnt 62-A, Lihula linn, Lihula vald, Lääne maakond, 90303) esitas maavara kaevandamise loa nr L.MK.LÄ-39029 pikendamise taotluse.
Aktsiaselts Lihula Maaparandus taotleb Raatsiotsa kruusamaardla Raatsiotsa kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa pikendamist. Raatsiotsa kruusakarjääri mäeeraldis asub Lääne maakonnas Hanila vallas Äila külas riigile kuuluvale katastriüksusele Raatsiotsa karjäär (katastritunnus 19502:002:0168), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 6,03 ha. Seisuga 04.10.2017 on mäeeraldisega seotud ehituskruusa aktiivne tarbevaru 182,37 tuh m³ ja kaevandatav jääkvaru 168,37 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on maavara kaevandamise loas märgitud 20 tuh m³.

Taotletakse loa pikendamist 10 aasta võrra.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 46 lõike 2 kohaselt teavitatakse kavandatava tegevuse asukoha kinnistuga piirnevaid kinnistuomanikke ja isikuid, kelle õigusi keskkonnaloa andmisega või selle andmisest keeldumisega võidakse rikkuda või kelle kohustusi puudutada, muudest menetlusetappidest (välja arvatud keskkonnaloa andmisest või sellest keeldumisest) viisil vaid siis, kui nad avaldavad selleks sõnaselgelt soovi.

Maavara kaevandamise loa pikendamise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 680 7438, e-post info@keskkonnaamet, postiaadress: Tallinna 22, Kuressaare)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa pikendamise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare.. 

Kaevandamisloa pikendamise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
aktsiaselts Lihula Maaparandus, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Lihula Maaparandus.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1201731