Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Õhusaasteloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 19.10.2017
Avaldamise lõpp: 20.10.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel.

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ (registrikood: 10187689) (aadress Pikk 62e, Kuressaare, 93815 Saare maakond) 27.09.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Taotlus registreeriti Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 27.09.2017 nr 15-2/17/11039. Ettevõte taotleb õhusaasteluba Saare maakonnas Kuressaares aadressil Pikk62e asuval kinnistul (katastritunnus 34901:002:0016) paiknevatest heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks. Käitises on neli heiteallikat, milleks on ventilatsiooniavad (metallpindade liivapritsiga puhastamine, metallpindade sidusainega katmine, toorkummi vulkaniseerimine ja pressimine). Õhusaasteluba taotletakse tähtajatult.
Õhusaasteloa taotlus vastab keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 74 „Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid“ nõuetele. Keskkonnaamet peab esitatud andmeid piisavaks õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmiseks.
Ettevõtte põhitegevusalaks on vulkaniseeritud kummidetailide tootmine (EMTAK kood 22199). Toodang koosneb vulkaniseeritud kummist, mis sisaldab metallist ja plastikust osi. Metallpindade katmiseks ja metall- ning kummidetailide kvaliteetse ühenduse tagamiseks kasutatakse aastas värve ja sidusaineid kokku kuni 16,46 tonni, millest eraldub välisõhku kokku kuni 14,753 tonni erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid (sh ksüleeni, etüülbenseeni, metüületüülketooni, tolueeni, fenooli, formaldehüüdi, tetrakloroetüleeni jm). Vähesel määral eraldub lenduvaid orgaanilisi ühendeid ka toorkummi vulkaniseerimisel ja pressimisel (aastas kuni 73 kg). Metallpindade liivapritsiga puhastamisel eraldub vähesel määral osakesi (aastas kuni 18 kg).
Käitise kinnistu paikneb 100% tootmismaal. Käitis piirneb tootmismaade, ärimaade ja transpordimaaga. Lähimad elamud paiknevad käitise heiteallikatest ca 140 m kaugusel idasuunas. Lähimateks käitisega samas piirkonnas paiknevateks õhusaasteloa kohustusega käitisteks on AS Level (L.ÕV/321879), Incap Electronics Estonia OÜ (L.ÕV.SA-166414), Nordecon AS (L.ÕV/320680), AS Saaremaa Piimatööstus (L.ÕV/324181), Osaühing Sporrong Eesti (L.ÕV/326026), Osaühing Kalla Mööbel (L.ÕV.SA-184115), Osaühing Saaremaa Lihatööstus (L.ÕV/328649) ning Aktsiaselts Kuressaare Soojus (L.ÕV/321483). Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Eesti Looduse Infosüsteemi EELIS andmetel kaitstavaid taime ja loomaliike käitise mõjualas ei elutse ning kaitsealuseid kooslusi ei paikne. Lähim looduskaitseline objekt paikneb tootmisterritooriumist 645 m edelas Põduste jõel – III kategooriasse kuuluva hingi Cobitis taenia leiukoht (keskkonnaregistri kood KLO9120949).

Saasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil laane@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna 22, 93819 Kuressaare.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ, kehtetud ärinimed: Osaühing Saare Martex, OÜ Trelleborg Moulded Components Estonia.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1207709