Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.11.2017
Avaldamise lõpp: 17.11.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Metsamaahalduse Aktsiaselts (registrikood: 10052156) (aadress Tartu 4a, viljandi linn, Viljandi maakond 71004) poolt esitatud Pihuvere II kruusakarjääri maavara kaevandamise loa HARM-096 (L.MK-300198) pikendamise taotlus on menetlusse võetud.

Pihuvere kruusakarjäär (katastritunnusega 65102:001:0085) ja Ulsi (katastritunnusega 65102:001:0270).

Mäeeraldise pindala on 12,30 ha ja teenindusmaa pindala on 14,11 ha. Seisuga 30.09.2017 on Pihuvere II kruusakarjääri mäeeraldisega seotud ehituskruusa jääkvaru 223 tuhat m3, mis on kogu ulatuses kaevandatav. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on 25 tuhat m³. Maavara kasutatakse ehituskillustiku ja purukruusa valmistamiseks teede- ja üldehituses. Esitatud taotlusega soovitakse pikendada loa kehtivusaega 15 aastat.

Keskkonnaamet kontrollis maavara kaevandamise loa taotluse vastavust maapõuseaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Maavara kaevandamise loa pikendamise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (info@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4803).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa pikendamise või pikendamisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Tallinn 11216. 

Kaevandamisloa pikendamise või pikendamisest keelduva otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Metsamaahalduse Aktsiaselts, kehtetud ärinimed: Metsamaahalduse Aktsiaselts, aktsiaselts Metsamaahalduse AS.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1220277