Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 12.12.2017
Avaldamise lõpp: 13.12.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood: 12245586) (aadress Lonni, Purku küla, Raikküla vald, 78401 Rapla maakond) 03.11.2017 esitatud Nepste III liivakarjääri kaevandamisloa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.11.2017 nr 12-2/17/12969 all) on menetlusse võetud.
Taotletav Nepste III liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas riigile kuuluval kinnistul Laiksaare metskond 3 (katastritunnus 21301:004:0139), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletav Nepste III liivakarjääri mäeeraldis hõlmab Nepste liivamaardla (registrikaardi nr 0951, põhimaavaraks ehitusliiv) ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokke 4 ja 5 ning täiteliiva aktiivse tarbevaru plokki 6. Taotletava mäeeraldise pindala on 31,35 ha ja selle teenindusmaa pindala on 37,27 ha. Taotletava mäeeraldise piires on järgmised maavarad: ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 490 tuh m³, millest kaevandatav varu on 477 tuh m³ ja täiteliiva aktiivne tarbevaru on 204 tuh m³, millest kaevandatav varu on 194 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 48 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus ning täitematerjal. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat. Kaevandajaks on märgitud OÜ SOKKEL HOLDING.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1230861