Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 05.01.2018
Avaldamise lõpp: 06.01.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Silikaat (registrikood: 10022296) (aadress Silikaltsiidi tn 8, Tallinn, Harju maakond 11216) maavara kaevandamise loa taotlus on menetlusse võetud.
Maavara kaevandamise luba taotletakse Viljandi maakonnas Viljandi vallas Järtsaare külas riigile kuuluvale katastriüksusele Pihlaka karjäär (katastritunnus 32801:001:0960).
Taotletaval alal asub Pihlaka liivamaardla (registrikaart 0766).

Taotletava mäeeraldise nimetus on Pihlaka liivakarjäär. Mäeeraldise pindala on 18,04 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 18,04 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 2 216 tuh m³ ja kaevandatav varu on 1 684 tuh m³. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 120 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on tsiviil- ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4803, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet või postiaadressile Kolga tee 28, Otepää 67305. 

Kaevandamisloa eelnõu valmimisest teavitab keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS Silikaat, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts SILIKAAT.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1241868