Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 10.01.2018
Avaldamise lõpp: 11.01.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Rõstla karjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48022) poolt esitatud kaevandamisloa taotlus võeti menetlusse.

Härgla lubjakivikarjääri maavara kaevandamise luba taotletakse Rapla maakonnas Rapla vallas Härgla külas Härgla lubjakivimaardlas (registrikaardi nr 0950) katastriüksusel Vahastu metskond 52 (katastritunnus 24001:002:0002), mille omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Härgla lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on taotluse kohaselt 20 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,52 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru 2646 tuh m3 ja kaevandatav varu 2551 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on taotluse kohaselt 95 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on üld- ja teedeehitus. Luba taotletakse 30 aastaks.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, 79513, Rapla; laane@keskkonnaamet.ee; 484 1182 või 56885603)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile laane@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, 79513, Rapla. 

Kaevandamisloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Osaühing Eesti Killustik, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Põltsamaa Graniit, Osaühing Põltsamaa Graniit.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1243302