Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 31.01.2018
Avaldamise lõpp: 01.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Ramsi Turvas (registrikood: 10276571) (aadress Viljandi maakond, Viljandi vald, Ramsi alevik, Turba tee 12, 71101) poolt esitatud maavara kaevandamise loa VILM- 012 muutmise taotlus Õisu turbatootmisalal on menetlusse võetud.

Õisu turbatootmisala asub Viljandi maakonnas Mulgi vallas Keskkonnaministeeriumile kuuluval maal, mille volitatud asutus on Maa-amet (katastritunnus 19202:002:0270 pindalaga 126,8 ha), Õisu turbamaardlas (registrikaardi nr 0145).

Aktsiaselts Ramsi Turvas soovib pikendada maavara kaevandamise loa VILM-012 kehtivust 30 aasta võrra, so kuni 27.12.2049. Loa pikendamine on vajalik, et ettevõte saaks kehtiva maavara kaevandamise loa jooksul turbavaru täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada.

Taotletava mäeeraldise nimetus on Õisu turbatootmisala. Mäeeraldise pindala on 108,10 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 126,80 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on seisuga 01.03.2017 mäeeraldise aktiivne turba tarbevaru 733 tuh t sealhulgas vähelagunenud turvas 153 tuh t ning hästilagunenud turvas 580 tuh t. Kaevandatav turba varu on 609 tuh t sealhulgas vähelagunenud turvas 138 tuh t ja hästilagunenud turvas 471 tuh t . Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 8 tuh t. Maavara kasutusaladeks on põllumajandus, aiandus ja kütmine. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 674 4803, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu. 

Kaevandamisloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
aktsiaselts Ramsi Turvas, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Ramsi Turvas.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1250526