Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.02.2018
Avaldamise lõpp: 17.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317) poolt esitatud maavara kaevandamise loa taotlus on menetlusse võetud.
Kaevandamise luba taotletakse Valga maakonnas Otepää vallas Neeruti külas riigile kuuluvale katastriüksustele Kruusmaa (katastritunnus 58202:003:0003). Taotletaval alal asub Neeruti kruusamaardla (registrikaardi nr 0381). Taotletava mäeeraldise nimetus on Neeruti II kruusakarjäär mille pindala on 4,56 ha ja mäeeraldise teenindusala pindala on 5,46 ha. Kaevandamise loa taotluse kohaselt on seisuga 28.12.2017 mäeeraldise ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 323 tuh m3 ja ehitusliival 41 tuh m3 ning kaevandatav varu ehituskruusal 290 tuh m3 ja ehitusliival 34 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 25 tuh m3. Maavarade kasutusaladeks on tsiviil-ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu. 

Kaevandamise loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS Tariston, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts Järva Teed, Aktsiaselts Järva Teed.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1256760