Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 20.02.2018
Avaldamise lõpp: 21.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Van der Knaap Eesti OÜ (registrikood: 14216488) (aadress Põlva maakond, Räpina vald, Leevaku küla, Määrastu, 64428) poolt esitatud Tuurapera turbatootmisala kaevandamise loa L.MK.PÕ-46024 muutmise taotlus on menetlusse võetud.
Tuurapera turbatootmisala asub Põlva maakonnas Räpina vallas Rahumäe külas Eesti Vabariigile kuuluval maal Räpina metskond 39 (katastritunnus 70703:003:0293 sihtotstarve 100% turbatööstusmaa) ja Räpina metskond 44 (katastritunnus 70703:003:0298 sihtotstarve 100% turbatööstusmaa), Tuurapera turbamaardlas (registrikaardi nr 0099).

Van der Knaap Eesti OÜ soovib pikendada maavara kaevandamise loa L.MK.PÕ-46024 kehtivust 30 aasta võrra, so kuni 11.12.2049. Loa pikendamine on vajalik, et ettevõte saaks kehtiva maavara kaevandamise loa jooksul turbavaru täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada.

Taotletava mäeeraldise nimetus on Tuurapera turbatootmisala. Mäeeraldise pindala on 210,05 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 266,24 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on 03.01.2018 seisuga mäeeraldise aktiivne turba tarbevaru 760 tuh t sealhulgas vähelagunenud turvas 233 tuh t ning hästilagunenud turvas 527 tuh t. Kaevandatav turba varu on 689 tuh t sealhulgas vähelagunenud turvas 233 tuh t ja hästilagunenud turvas 456 tuh t . Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 10 tuh t. Maavara kasutusaladeks on aiandus ja energeetika. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1257821