Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 20.02.2018
Avaldamise lõpp: 21.02.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Ramsi Turvas (registrikood: 10276571) (aadress Viljandi maakond, Viljandi vald, Ramsi alevik, Turba tee 12, 71101) poolt esitatud Napsi turbatootmisala kaevandamise loa VILM-011 muutmise taotlus on menetlusse võetud.
Napsi turbatootmisala asub Viljandi maakonnas Mulgi vallas Keskkonnaministeeriumile kuuluval maal, mille volitatud asutus on Maa-amet (katastritunnus 19201:001:0260), Napsi turbamaardlas (registrikaardi nr 0144).

Aktsiaselts Ramsi Turvas soovib pikendada maavara kaevandamise loa VILM-011 kehtivust 30 aasta võrra, so kuni 27.12.2049. Loa pikendamine on vajalik, et ettevõte saaks kehtiva maavara kaevandamise loa jooksul turbavaru täielikult ammendada ja ala nõuetekohaselt korrastada.

Taotletava mäeeraldise nimetus on Napsi turbatootmisala. Mäeeraldise pindala on 154,12 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 184,19 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on seisuga 01.03.2017 mäeeraldise aktiivne turba tarbevaru 1036 tuh t sealhulgas vähelagunenud turvas 365 tuh t ning hästilagunenud turvas 671 tuh t. Kaevandatav turba varu on 865 tuh t sealhulgas vähelagunenud turvas 334 tuh t ja hästilagunenud turvas 531 tuh t . Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 16 tuh t. Maavara kasutusaladeks on põllumajandus, aiandus ja kütmine. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu. 

Kaevandamisloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
aktsiaselts Ramsi Turvas, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Ramsi Turvas.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1257846