Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 08.03.2018
Avaldamise lõpp: 09.03.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Jiffy Products Estonia (registrikood: 10053049) (aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Papiniidu tn 5a/1, 80042) poolt esitatud Ohtu turbatootmisala maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa HARM-054 (L.MK.HA-28399) muutmise taotluse.

Ohtu turbatootmisala asub Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Ohtu külas kahel eraldiseisval Ohtu turbatoootmisala kinnistul (katastritunnused 29501:011:0241 ja 29501:011:0242, sihtotstarve turbatööstusmaa 100%). Ohtu turbatootmisala alal asub Ohtu turbamaardla (registrikaardi nr 0154).

Maavara kaevandamise loa HARM-054 (L.MK.HA-28399) muutmise taotlusega soovitakse luba pikendada 30 aasta võrra, so kuni 15.06.2049, muuta mäeeraldise piir vastavaks Keskkonnaregistris kinnitatud plokkide kontuuridega ning viia mäeeraldise teenindusmaa piir kattuvaks katastriüksuse piiriga.

Ohtu turbatootmisala mäeeraldise pindala on 285,43 ha ja selle teenindusmaa pindala on 306,47 ha. Seisuga 31.12.2017 on Ohtu turbatootmisala mäeeraldisega seotud vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 52 tuhat t, mis on kogu ulatuses kaevandatav ning hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 1 125 tuhat t, millest kaevandatav on 1 022 tuhat t.

Keskkonnaamet kontrollis maavara kaevandamise loa taotluse vastavust maapõuseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametil etaotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamiseloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS Jiffy Products Estonia, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Torfex.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1264569