Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 24.04.2018
Avaldamise lõpp: 25.04.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201) esitatud maavara üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus on menetlusse võetud.
Üldgeoloogilise uurimistöö luba taotletakse Viljandi maakonnas Mulgi vallas Ainja külas riigile kuuluvale katastriüksusele Karksi metskond 2 (katastritunnus 60001:007:8618). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 106,05 ha. Tegemist on liiva ja kruusa otsingu ja uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 50 puurauku ja 50 kaevandit. Uurimissügavus on kuni 20 m. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on veetasemete mõõtmine, laboratoorsed katsetused ja topograafiline mõõdistamine. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringuruumi nimetus on Ainja VI uuringuruum. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (e-post info@keskkonnaamet.ee, tel 680 7438)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/..

Kuni üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1284315