Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 24.05.2018
Avaldamise lõpp: 25.05.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Marvald (registrikood: 11105819) (aadress Valga maakond, 67503 Otepää vald, Räbi küla) esitatud maavara geoloogilise uuringu loa taotlus Siimu IV on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Valga maakonnas, Otepää vallas, Pringi külas eraomanikule kuuluvale katastriüksusele Simmo-Jaani (katastritunnus 72401:001:0981). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 7,25 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 25 puurauku. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitusliiv ja täiteliiv. Taotletava loa kehtivusaeg on 1 aastat. Uuringuruumi nimetus on Siimu IV uuringuruum. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1297920