Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 09.07.2018
Avaldamise lõpp: 10.07.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Kuusiku tee 18-13, 74201) poolt esitatud Jägala X uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on menetlusse võetud.

Jägala X uuringuruum asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas kinnistul Katku (katastritunnusega 24504:008:0235). Katku kinnistu kuulub Eesti Vabariigile, selle valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Jägala X uuringuruumi pindala on 17,25 ha. Kavandatava geoloogilise uuringu eesmärk on selgitada välja looduslike lasundite, sh maavara lasumistingimused, koostis ja omaduse ning määrata uuritavate looduslike lasundite, sh maavara võimalikud kasutusalad.

Uuringu käigus rajatakse kuni 20 puurauku sügavusega kuni 25 meetrit. Hüdrogeoloogilistest katsetöödest teostatakse veetasemete mõõtmised ja vajadusel muud katsetööd. Täiendavalt teostatakse veel laboratoorsed katsetused ja uuringuruumi topogeodeetiline mõõdistamine. Geoloogilise uuringu luba taotletakse 2 aastaks ja uuringu teostaja on Maavarade OÜ.

Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõueseaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 674 4804, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris http://dhsadr-kea.envir.ee.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1316607