Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 09.07.2018
Avaldamise lõpp: 10.07.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Kuusiku tee 18-13, 74201) poolt esitatud Jägala IX uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlus on menetlusse võetud.

Jägala IX uuringuruum asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala külas kinnistutel Anija metskond 15 (katastritunnus 24505:002:0112), Anija metskond 198 (katastritunnus 24505:002:0061), Anija metskond 17 (katastritunnus 24505:002:0254). Kinnistud kuuluvad Eesti Vabariigile, nende valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Jägala IX uuringuruumi pindala on 52,80 ha. Kavandatava üldgeoloogilise uurimistöö eesmärk on leida võimalikku ehituslubjakivile vastava kvaliteediga maavara.

Uurimistöö käigus rajatakse kuni 30 puurauku sügavusega kuni 30 meetrit. Täiendavalt teostatakse veel laboratoorsed katsetused, topograafilised tööd, veetasemete mõõtmised ja vajadusel muud katsetööd. Üldgeoloogilise uurimistöö luba taotletakse 5 aastaks ja uurimistöö teostaja on Maavarade OÜ.

Keskkonnaamet kontrollis üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse vastavust maapõueseaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 674 4804, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistris http://dhsadr-kea.envir.ee.

Kuni üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1316656