Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamise algus: 23.08.2018
Avaldamise lõpp: 24.08.2118

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on valminud Saarioinen Eesti Osaühing (registrikood: 10000372) (aadress Rebastemäe tee 1, Kalevi küla, Rapla vald, Rapla maakond, 79606) õhusaasteloa eelnõu.
Käitise põhitegevuseks on valmistoitude tootmine (EMTAK 10851), lisategevusala, milleks õhusaasteluba on antud, on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Tootmisterritooriumi aadress on Rebastemäe tee 1, Kalevi küla, Rapla vald, Rapla maakond, 79606; katastritunnuse numberkood on 66904:001:0166.
1. Lähim kaitstav loodusobjekt on Alu mõisa park (KLO1200297), mis jääb ca 0,5 km kaugusele kirdesse.
2. Käitise põhitegevuseks on valmistoitude tootmine (EMTAK 10851), lisategevusalad, milleks õhusaasteluba on antud, on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Käitise heiteallikaks on kaks katelt (2,3 MW ja 3,0 MW). Tootmises kasutatakse kuni 520 tuhat m3 maagaasi ja kuni 300 tonni põlevkiviõli aastas. Käitis soovib muuta kehtivat õhusaasteluba nr L.ÕV/319140 maagaasi kasutuselevõtu tõttu.
Keskkonnamõju hindamise vajalikkuse üle otsustamine on sätestatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (edaspidi KeHJS). KeHJS § 3 lõike 1 punkt 1 kohaselt keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. KeHJS § 11 lõike 3 kohaselt KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse korral algatatakse kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine (edaspidi KMH) selle vajadust põhjendamata. KeHJS § 61 lõige 3, § 11 lõigete 2 ja 4 kohaselt tuleb KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkondade tegevuse ja KeHJS § 6 lõikes 21 viidatud tegevuse korral anda eelhinnang ja otsustada KMH algatamise või algatamata jätmise üle. KeHJS § 6 lõike 2 loetelu on KeHJS § 6 lõike 4 alusel täpsustatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrusega nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ (edaspidi määrus nr 224).
Saarioinen Eesti Osaühingu tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste nimistusse ega liigitu KeHJS § 6 lõikes 21 nimetatud tegevuseks, seega ei ole KMH algatamine vajalik.
Käitise põhitegevus on valmistoitude tootmine, lisategevusalaks, mis õhusaasteluba vajab, on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõige 1 ja lõige 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1“ § 2 lõike 1 alusel tuleb keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang anda kui soojuselektrijaama või muu põletusseadme rajamisel (püstitamisel) või laiendamisel ning elektri- või soojusenergia tootmisel, kui põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 50–299 megavatti. Saarioinen Eesti Osaühingu summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 5,3 MWth, seega ei ole keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangu andmine vajalik.
Lähim Natura 2000 võrgustiku ala (Ridaküla loodusala, keskkonnaregistri kood KLO2000197) jääb Saarioinen Eesti Osaühingu tootmisterritooriumist ligikaudu 5 km kaugusele, lähim looduskaitseala (Alu mõisa park, keskkonnaregistri kood KLO1200297) jääb ligikaudu 0,5 km kaugusele. Saarioinen Eesti Osaühingu tegevuse mõjuala on lokaalne ega ulatu tegevuse asukohast kaugemale. Ei ole teada asjaolusid, mille esinemisel ohustaksid Saarioinen Eesti Osaühingu heiteallikatest eralduvad alla lubatud piirväärtusi jäävad õhuheitmete kogused üksi või koosmõjus teiste tegevustega kaitsealuste objektide kaitse-eesmärke või avaldavad ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku aladele või kaitstavatele loodusobjektidele (määruse nr 224 § 15 punkt 8). Õhusaasteloaga kehtestatavaid loodusobjektidest tulenevaid piiranguid ei ole.

Eelnõude ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Rapla kontoris (Tallinna mnt 14 79513 Raplas; tel 680 7438) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna mnt 14, pk 5, 79513 Rapla kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1333872