Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldgeoloogilise uurimistöö loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 26.09.2018
Avaldamise lõpp: 27.09.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Kuusiku tee 18-13, 74201) taotleb üldgeoloogilise uurimistöö luba.

Üldgeoloogilise uuringu luba taotletakse Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Konsu külas katastriüksustel Ahtme metskond 30 (katastritunnus 22901:003:0082). Katastriüksuse valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks on Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 91,83 ha. Üldgeoloogilise uurimistöö käigus planeeritakse rajada kuni 30 uuringukaeveõõnt ja kuni 30 puurauku. Uurimissügavus on kuni 30 m. Uuringu eesmärk on leida ehitusliivale ning täiteliivale vastava kvaliteediga maavara. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ.

Üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn..

Üldgeoloogilise uurimistöö eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 680 7438
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1352450