Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamise algus: 04.10.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Saaremaa Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 6 alusel.

Saaremaa Vallavalitsus teatab - Saaremaa Vallavolikogu 27.09.2018 otsusega nr 1-3/96 algatati Saaremaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu koostamise eesmärk on kogu Saaremaa valla territooriumi ruumilist arengut säästvalt ja tasakaalustavalt suunavate põhimõtete ja suundumuste välja töötamine. Planeeringuala hõlmab kogu Saaremaa valla haldusterritooriumit.
Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 punktist 2 tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on üldplaneeringu elluviimisega kaasneva tegevuse keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressil www.saaremaavald.ee ja tööpäevadel Saaremaa Vallavalitsuses aadressil Tallinna tn 10 Kuressaare, alates otsuse vastuvõtmisest.
Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Saaremaa Vallavolikogu (Tallinna 2, Kuressaare 93819, tel 452 5002, raekoda@saaremaavald.ee) ning koostamise korraldaja ja koostaja on Saaremaa Vallavalitsus (Tallinna 10, Kuressaare 93819, tel 452 5000, vald@saaremaavald.ee).
Saaremaa Vallavalitsus
Tallinna tn 10, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond 93819
Telefon: 45 250 00
E-post: vald@saaremaavald.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
üldplaneeringu spetsialist Marita Kallas
Telefon: 452 5095
E-post: marita.kallas@saaremaavald.ee
Teadaande number 1357495