Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Õhusaasteloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 09.10.2018
Avaldamise lõpp: 10.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel.

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse Ouman Estonia Osaühing (registrikood: 10502300) (aadress Kalevi põik 7, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) 02.10.2018 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/328189 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti nr 15-2/18/14900-4. Õhusaasteluba nr L.ÕV/328189 on käitajale väljastatud Saare maakonnas Saaremaa vallas Kuressaare linnas aadressil Kalevi põik 7 asuval kinnistul (katastriüksus 34901:003:0255) paiknevatest heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks. Õhusaasteloal nr L.ÕV/328189 on tähtajatu kehtivusaeg.
Käitaja põhitegevusalaks on mõõte-, katse ja navigatsiooniseadmete tootmine (EMTAK kood 26511). Käitises on 10 heiteallikat, milleks on üldventilatsioon (taotlusel heiteallikad V1-V4), tootmisliinide (lainejootmis-, selektiivjootmis- ja pastajootmisliinid) ventilatsioon (V5), lakiruumi ventilatsioon (V10), lakkimisliini ventilatsioon (V11 ja V12), pesuruumi ventilatsioon (V13) ja pesumasina ventilatsioon V14). Käitisest eraldub aastas pindade puhastamisel välisõhku kuni 1,01 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid (sh 2-propanooli 0,337 tonni). Vajadusel trükkplaadid lakitakse. Lenduvaid orgaanilisi ühendeid väljutatakse välisõhku ka tinaraamide ja trükkplaatide pesemisel. Pesu ja lakkimise käigus väljutatakse välisõhku kokku kuni 0,296 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid aastas (sh vähesel määral ksüleeni ja etüülatsetaati).
Käitis paikneb 100% tootmismaal. Tootmisterritooriumi ümbritsevad läänes riigikaitsemaa, lõuna-kagusuunas transpordimaa ning põhja- ja idasuunas tootmis- ja ärimaad. Lähim elamu paikneb käitisest ca 170 m kaugusel kagusuunas. Lähimaks samalaadseks heiteallikaks on Osaühing Autovärvi (registrikood 10657729) autokeskus (õhusaasteluba nr L.ÕV/327651), mis asub käitisest lõunasuunas ca 90 m kaugusel. Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Käitise lähiümbrusesse ei jää kaitstavaid loodus- ega üksikobjekte.

Saasteloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna 22, 93819 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1361537