Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 19.10.2018
Avaldamise lõpp: 20.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts Torf (registrikood: 10076240) (aadress Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Tallinna mnt 26a, 90303) Laiküla IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 02.04.2018 numbriga 12-2/18/4861) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Üdruma külas osaliselt riigile kuuluvatest katastriüksustest Laiküla turbatootmisala (katastritunnus 34202:002:0005),
Kullamaa metskond 4 (katastritunnus 34202:002:0130) ja osaliselt Tornator Eesti OÜ kuuluvast katastriüksusest Kiviselja (katastritunnus 34202:002:0120) ning osaliselt Laiküla külas riigile kuuluvast katastriüksusest Kullamaa metskond 100 (katastritunnus 45203:002:0196). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 71,43 ha.

Uuringu eesmärk on uuringuruumi geoloogiline ehituse, mäenduslike tingimuste, kasuliku kihi paksuse ning turba kvaliteedi hindamine täpsusega, mis võimaldab turbavaru keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võtta aktiivse tarbevaruna ja mille käigus plaanitakse rajada 90 sondeerimispunkti. Uurimissügavus on kuni 5 m. Uuritavateks maavaradeks on vähe-ja hästilagunenud turvas. Muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: loodusliku niiskuse, lagunemisastme, tuhasuse, botaanilise koostise määramine; topograafiline mõõdistamine. Hüdrogeoloogilistest töödest kavandatakse kraavide veetasemete mõõtmisi.

Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437; aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee 104, 11216). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Kuressaare kontoris (tel 56822097, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare linn,. Saaremaa vald, 93819..

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1369473