Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Õhusaasteloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 25.10.2018
Avaldamise lõpp: 26.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 (alates 01.01.2017, varasemalt VÕKS § 78 lg 1) alusel.

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse osaühing Merinvest (registrikood: 10129628) (aadress Merinvesti, Mullutu küla, Saaremaa vald, 93835 Saare maakond) õhusaasteloa nr L.ÕV/322907 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti nr 15-2/18/16907. Õhusaasteluba nr L.ÕV/322907 on käitajale väljastatud Saare maakonnas Saaremaa vallas Mullutu külas Merinvesti kinnistul (katastriüksus 34801:006:0499) paiknevatest heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks. Õhusaasteloal nr L.ÕV/322907 on tähtajatu kehtivusaeg. Käitaja taotleb õhusaasteloa muutmist seoses oluliste muudatustega käitise heiteallikate arvus ja asukohtades.
Käitaja põhitegevusalaks on kummidetailide tootmine (EMTAK kood 22199). Käitises asub 15 heiteallikat (neist 7 koondallikat). Kummidetailide valmistamisel ning detailide ja vormide puhastamisel kasutatakse erinevaid kemikaale kokku kuni 3,714 tonni aastas, millest eraldub välisõhku kokku kuni 1,48 tonni erinevaid saasteaineid nagu ammoniaak, 2-propanool, tolueen, etanool, atsetoon ja summaarsed mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid (NMVOC). Viimane esindab saasteainete gruppi, millele ei ole kehtestatud saastatuse taseme piirväärtusi atmosfääriõhu kaitse seaduse mõistes: 2-metüülpropaan-2-ol, propaan-1,2-diol, tööstusbensiin, butaan, isobutaan, propaan, 2-butoksü-etanool, limonen, etanoolamiin,, n-butanool, raskbensiin ja n-butüülatsetaat. Vähesel määral eraldub lenduvaid orgaanilisi ühendeid ka toorkummi vulkaniseerimisel ja pressimisel (aastas kuni 0,214 tonni).
Käitis paikneb 100% tootmismaal. Tootmisterritooriumi ümbritsevad maatulundusmaad ja läänes transpordimaa. Lähimad elamud paiknevad käitise tootmisterritooriumi piirist ca 22 m kaugusel lääne suunas, ca 36 m kaugusel lõuna suunas ja ca 110 m kaugusel loode suunas. Lähimaks samalaadseks heiteallikaks on Osaühing MUVOR jahi- ja kaatrimudelite tehas (registrikood 11101980) (õhusaasteluba nr L.ÕV/321876), mis asub käitisest põhja suunas ca 670 m kaugusel. Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Käitise lähiümbrusesse ei jää kaitstavaid loodus- ega üksikobjekte. Käitisest ca 390 m kaugusele lääne-edela suunas jääb Mullutu-Loode hoiuala.

Saasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna 22, 93819 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1373882