Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 27.12.2018 10:45
Parandaja: Triinu Lember (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Teksti korrigeerimine.
Vaata eelmist versiooni
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.12.2018
Avaldamise lõpp: 27.12.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Lääne Teed OÜ (registrikood: 10879306) (aadress Lääne maakond, Haapsalu linn Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 70) maavara kaevandamise loa (edaspidi kaevandamisloa) L.MK/324941 muutmise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 02.04.2018 nr 12-2/18/4790) on menetlusse võetud.

Lääne Teed OÜ taotleb Ohemäe liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse muutmist järgmistes osades: mäeeraldise pindala, hõlmatud varuplokid, kehtivusaeg ja kaevandatav varu. Taotletav mäeeraldis paikneb kogu ulatuses olemasoleva mäeeraldise teenindusmaa piires, sealjuures teenindusmaa piir jääb samaks.

Kaevandamisloa muutmist taotletakse Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Tuudi külas riigile kuuluvale katastriüksusele Ohemäe karjäär (katastritunnus 41101:003:0770), mille valitseja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja volitatud asutus on Maanteeamet.

Muudetava mäeeraldise nimetus on Ohemäe liivakarjäär, mis asub Ohemäe liivamaardlas (registrikaardi nr 0318). Mäeeraldise pindala on 11,48 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,68 ha. Keskkonnaregistri 30.09.2018 seisuga on muudetava Ohemäe liivakarjääri mäeeraldise ehituskruusa aktiivne tarbevaru 5 tuh m3 ja kaevandatav varu on 4 tuh m3; ehitusliiva aktiivne tarbevaru 44 tuh m3 ja kaevandatav varu on 41 tuh m3; täiteliiva aktiivne tarbevaru 128 tuh m3 ja kaevandatav varu on 110 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 10 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on tsiviil-ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 452 7773 , info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa muutmise või kaevandamisloa muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1407074