Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.01.2019
Avaldamise lõpp: 12.01.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Paekivitoodete tehase osaühing (registrikood: 10022037) (aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34, 11415) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus on võetud menetlusse (registreeritud 10.09.2018 Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis numbriga 12-2/18/11219-5).

Maardu VI uuringuruum koosneb kahest lahustükist pindaladega 55,73 ha (põhjapoolne) ja 6,40 ha (lõunapoolne), teenindusala kogupindalaga 62,13 ha. Uuringuruum asub Harju maakonnas, Jõelähtme vallas Võerda külas vallale kuuluvatel kinnistutel Kasekese (katastritunnus 24504:004:1068), riigile kuuluval kinnistul Viimsi metskond 255 (katastritunnus 24501:001:0164), mille valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus ja kinnistul Paju (24501:001:0303) ning Kiltri tee 16 (24501:001:0750), millede valitsejaks on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks Maa-amet ning reformimata riigimaal (Asustusüksus 9491).Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 62,13 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 10 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavuseks on kuni 20 m. Uuritavaks maavaraks on ehituslubjakivi, mida plaanitakse kasutada vastavalt kvaliteedile teede- ja üldehituses (sh betoonitootmises). Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringuruumi nimetus on Maardu VI uuringuruum.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1413253