Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 22.01.2019
Avaldamise lõpp: 23.01.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et VALICECAR OÜ (registrikood: 11102086) (aadress Pärnu maakond, Lääneranna vald, Pikavere küla, Tooma, 88430) maavara kaevandamise loa taotluse (edaspidi kaevandamisluba) (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 28.12.2018 nr 12-2/18/20852). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/ (pealkiri Raatsiotsa III kruusakarjäär).

Kaevandamisluba taotletakse Raatsiotsa kruusamaardla Raatsiotsa III liivakarjääri mäeeraldisele ehitusliiva kaevandamiseks. Maardla põhimaavaraks on ehituskruus. Maavara kasutatusala on ehitus, teedeehitus. Raatsiotsa III liivakarjääri mäeeraldis asub Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Äila külas riigile kuuluval katastriüksusel Lihula metskond 70 (kinnistu registriosa nr 13244950; katastritunnus 19502:001:0281; maa sihtotstarve maatulundusmaa 100%), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava mäeeraldise pindala on 3,31 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 3,31 ha. Taotletav loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Seisuga 01.11.2018 on taotletava mäeeraldise piires ehitusliiva aktiivne tarbevaru 171 tuh m3, millest kaevandatav on 137 tuh m3.

Kaevandamisloa taotluse vastavust maapõuseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele on kontrollinud Keskkonnaamet ja keskkonnaregistri andmete volitatud töötleja (03.01.2019 kiri nr 9-3/19/2; registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 04.01.2019 nr 12-2/18/20852-2).

Keskkonnaamet avalikustab kaevandamisloa taotluse menetlusse võtmise ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee), käesoleva kirjaga ning Keskkonnaameti kodulehel.

Kaevandamisloa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõud kohaliku omavalitsuse üksusele ja loa taotlejale tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks.

Kooskõlas keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 46 lõikega 1 teavitab loa andja avatud menetluse korral keskkonnaloa taotluse esitamisest isikut, kelle õigusi keskkonnaloa andmisega või selle andmisest keeldumisega võidakse rikkuda või kelle kohustusi puudutada, sealhulgas kavandatud tegevuse asukoha kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanikku.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus alates teadete avalikustamisest kuni menetluse lõpuni esitada Keskkonnaametile kaevandamisloa taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 452 7773 , info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või kaevandamisloa andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819.. 

Kaevandamisloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1417178