Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 28.01.2019
Avaldamise lõpp: 29.01.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AKTSIASELTS KIVILUKS (registrikood: 10147365) (aadress Lagedi alevik, Rae vald, Harjumaa, 75303) esitatud Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotlus on võetud menetlusse. Suurkõrtsi II lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Kõrkküla külas järgmistel kinnistutel :15401:002:0462, 15401:002:0322, 15401:002:0323, 15401:002:0123, 15401:002:0292. Taotletav mäeeraldis paikneb Suurkõrtsi maardlas (registrikaardi nr 808). Taotletav mäeeraldis hõlmab maardla aktiivsed tarbevaru plokid 6, 7, 14, 15 ja 16.
Taotletava mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 17,19 ha. Seisuga 01.01.2018 on mäeeraldisega seotud kõrgemargilise ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru 691 tuh m3 ja kaevandatav varu 662 tuh m3; madalamargilise ehituslubjakivi aktiivne tarbevaru 322 tuh m3 ja kaevandatav varu 309 tuh m3 ning ehituskruusa aktiivne tarbevaru 66 tuh m3 ja kaevandatav varu 62 tuh m3. Aasta keskmiseks kaevandamise mahuks taotletakse 35 tuh m3. Luba taotletakse kehtivusajaga 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee , tel 56564094 või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1419340