Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 01.02.2019
Avaldamise lõpp: 02.02.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts PRELVEX (registrikood: 10347224) (aadress Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tehnika tn 3, 72213) poolt esitatud kaevandamisloa muutmise taotlus võeti menetlusse.

Viisu turbatootmisala maavara kaevandamise loa muutmist taotletakse Järva maakonnas Paide linnas Kirisaare külas Tondissaare turbamaardlas (registrikaardi nr 0117) katastriüksusel Viisu turbatootmisala (katastritunnus 68401:004:0750). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Maa-amet.

Olemasolev luba nr JARM-3/2003 on antud 29.07.2003 ning selle kehtivusaeg lõpeb 20.12.2019. Loa muutmise käigus soovitakse loa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra. Lisaks soovitakse viia mäeeraldise piir vastavusse 31.12.2015 jääkvaru uuringu põhjal moodustatud ning 13.04.2018 kinnitatud varuplokkidega (olemasoleval loal mäeeraldise pindala 228,95 ha, peale loa muutmist 223,80 ha). Mäeeraldise teenindusmaa piir soovitakse viia vastavusse Viisu turbatootmisala katastiüksuse (katastritunnus: 68401:004:0750) piiridega (olemasoleval loal mäeeraldise teenindusmaa pindala 317,20 ha, peale loa muutmist 316,84 ha).

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse kohaselt on seisuga 30.09.2018 mäeeraldise hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 921,268 tuh, millest kaevandatav varu on 833,268 tuh t ning vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru on 36,986 tuh t, millest kaevandatav on 36,986 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks on taotluse kohaselt 21 tuh t.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 484 1182 või 56885603)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1421731