Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 13.02.2019
Avaldamise lõpp: 14.02.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts AHTOL (registrikood: 10235448) (aadress Harju maakond, Rae vald, Soodevahe küla, Raba tee 5, 75322) Rae turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa nr HRAM-025 (L.MK.HA-169369) muutmise taotlus on võetud menetlusse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 11.02.2019 dokumendina nr 12-2/19/121).

Rae turbatootmisala maavara kaevandamise luba number HRAM-025 (L.MK.HA-169369) kehtib kuni 06.10.2020. Loa kehtivusperioodil ei ole võimalik kogu tootmisala turbavaru ammenda, mille tõttu soovib Aktsiaselts Ahtol kaevandamise luba pikendada. Loa pikendamisega muudetakse mäeeraldise teenindusmaa piiri, et tagada hilisem kaevandamisega rikutud maa korrastamise. Rae turbatootmisalal turba tootmisega jätkamisega tagatakse kasutusele võetud turbavaru säästlik kasutamine.

Rae turbatootmisala paikneb Harju maakonnas Rae vallas Rae turbamaardlas (registrikaart nr 0280). Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Eesti Vabariigile kuuluval kinnistul Rae turbatootmisala (katastritunnus 65301:002:0600, sihtotstarve 100% turbatööstusmaa), osaliselt Viimsi metskond 65 kinnistul (katastritunnus 65301:002:0077, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Metsa kinnistul (katastritunnusega 65301:002:1518, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Viimis metskond 64 kinnistul (katastritunnus 65301:001:3825, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Lennuradari tee 15 kinnistul (katastritunnus 65301:002:0430, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja Viimsi metskond 188 kinnistul (katastritunnus 65301:002:1757, sihtotstarve 100% maatulundusmaa).

Rae turbatootmisala mäeeraldise pindala on 173,91 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 184,66 ha. Seisuga 30.09.2018 oli mäeeraldisega seotud vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru kogus 36 tuh t, millest kaevandatav 36 tuh t ja vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru kogus 496 tuh t, millest kaevandatav 396 tuh t. Maavara kasutusalaks on põllumajandus- ja energeetika. Kaevandajaks on Aktsiaselts AHTOL. Kaevandamisluba nr HRAM-025 soovitakse pikendada 30 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile telefonil 674 4803, e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1426492