Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.03.2019
Avaldamise lõpp: 22.03.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 158/1, 11317) poolt esitatud Aasuvälja liivakarjääri kaevandamisloa taotlus võeti menetlusse.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Järva maakonnas Türi vallas Aasuvälja külas Aasuvälja liivamaardlas (registrikaardi nr 0967) katastriüksustel Türi metskond 8 (katastritunnus 93701:003:0580) ja Türi metskond 154 (katastritunnus 93701:003:0089). Katastriüksuste omanikuks on Eesti Vabariik, valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Aasuvälja liivakarjääri mäeeraldise pindala on 20,06 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,65 ha. Kaevandatavaks maavaraks on taotluse kohaselt täiteliiv (125 tuh m3) ja ehitusliiv (234 tuh m3). Täiteliiva plaanitakse kasutada teede mulletes allpool töökihti täitematerjalina ja ehitusliiva teede- ja tsiviilehituses ja ehitussegude valmistamisel. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 30 tuh m3. Kaevandamisluba soovitakse 15 aastaks.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või loa andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513. 

Kaevandamisloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1441684