Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 13.05.2019
Avaldamise lõpp: 14.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Balti Kivi OÜ (registrikood: 11368714) (aadress Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 21a, 74114) esitas Harku V lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse.

Käesolevaga taotletakse olemasoleva karjääri laienemist põhjasuunas olemasoleva mäeeraldise teenindusmaale nii, et mäeeraldise teenindusmaa pindala ei muutu. Harku V lubjakivikarjäär asub Harju maakonnas Saue vallas Hüüru külas eramaal katastriüksusel Tupsu (katastritunnus 72701:001:1080) Harku lubjakivimaardlas (registrikaart nr 0161).

Harku V lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 7,51 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,63 ha. Seisuga 27.02.2019 oli mäeeraldisega seotud kõrgemargilise ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru kogus 554 tuh m³, millest kaevandatav 546 tuh m³. Maavara kasutusalaks on killustik betooni valmistamine, teekatted, täitematerjal. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee, telefonil 674 4803 või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Maapõuespetsialist Moonika Aunpuu
Telefon: 5698 0504
E-post: moonika.aunpuu@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1465799