Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.05.2019
Avaldamise lõpp: 28.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing RAVIMUDA (registrikood: 10256143) (aadress Võnnu tn 16, Haapsalu linn, Lääne maakond 90504) esitatud maavara kaevandamisloa KMIN-010 muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Maavara kaevandamise luba KMIN-010 on antud ravimuda kaevandamiseks Haapsalu ravimudamaardlas Tagalahe mäeeraldisel, mis asub Lääne maakonnas Haapsalu linnas Tagalahes.

Osaühing RAVIMUDA taotleb maavara kaevandamisloa KMIN-010 pikendamist 15 aasta võrra, mäeeraldise piiride muutmist nii, et need kattuksid korrektselt varuplokiga, pindala vähendamist 16,61 hektarilt 11,85 hektarini ja aastast keskmist kaevandatavat määra 3 tuh tonnilt 7 tuh tonnile.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsise ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819.. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1473700