Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.08.2019
Avaldamise lõpp: 22.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn, Harju maakond, 11317) esitatud geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Partsi külas riigile kuuluvale katastriüksusele Kärdla metskond 43 (katastritunnus 63901:001:1073). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 16,04 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 10 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv, ehitus- ja täitekruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringuruumi nimetus on Partsi VIII uuringuruum. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1510446