Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 29.08.2019
Avaldamise lõpp: 30.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood: 12245586) (aadress Rapla maakond, Rapla vald, Purku küla, Lonni, 78401) poolt esitatud kaevandamisloa taotlus võeti menetlusse.

Mustu V kruusakarjääri maavara kaevandamise luba taotletakse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Pajaka külas Mustu kruusamaardlas (registrikaardi nr 0457) katastriüksustel Vardi metskond 2 (katastritunnus 50301:001:0307) ja Nurme karjäär (katastritunnus 50301:001:0303). Katastriüksuste omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava Mustu V kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 7,57 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,36 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehituskruus (kaevandatav varu 189 tuh m3) ja täiteliiv (kaevandatav varu 29 tuh m3) ning maavara kavandatav kasutusvaldkond on teedeehitus, üldehitustööd ja täitematerjal. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 16 tuh m3. Maavara kaevandamise luba taotletakse 15 aastaks.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris (Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla; info@keskkonnaamet.ee; 56885603).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, pk 5, 79513, Rapla. 

Kaevandamisloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1513552