Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 29.08.2019
Avaldamise lõpp: 30.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Ungru Paekivi (registrikood: 12305130) (aadress Kivikoja, Väike-Ahli küla, Haapsalu linn, Lääne maakond 90446) esitatud Sepaküla karjääri maavara kaevandamisloa pikendamise taotlus on menetlusse võetud.

Sepaküla karjäär asub Lääne maakonnas Haapsalu linnas OÜ-le Herion kuuluval katastriüksusel 67401:002:0703. Sepaküla karjäär asub Ungru-Sepaküla lubjakivimaardlas (registrikaardi nr 0079). Sepaküla karjääri mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 2,74 ha. Maavara kaevandamise loa alusel kaevandatakse ehituslubjakivi.

Taotletakse Sepaküla karjääri maavara kaevandamise loa KMIN-024 pikendamist 20 aasta võrra.

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa pikendamise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819.. 

Kaevandamisloa pikendamise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1513776