Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamise algus: 25.08.2015
Avaldamise lõpp: 26.08.2115
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 5 alusel. Teate avaldamise täiendavaks aluseks on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 12 lõige 1 punkt 2.

Keskkonnaamet teatab, et mittetulundusühingu Laidevahe Loodus (registrikood: 80168498) (aadress Siiksaare küla, Valjala vald, Saare maakond, 94301) anti keskkonnamõju hindamist algatamata vee erikasutusluba nr L.VV/326229 , kehtivusega 19.08.2015 – 31.12.2016. Keskkonnaamet kaalus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 11 alusel keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust. Riina Raasuke (TÜ keskkonnatehnoloogia, BSc, litsents nr KMH0147) ja Mari Raidla (EMÜ maastikukaitse ja –hooldus) arvestades erinevate erialade spetsialistide ekspertarvamusi, on koostanud keskkonnamõju eelhinnangu projektile „Lõve suudmeala avamine ja elupaikade taastamine“. Keskkonnaamet on oma 04.08.2015 kirjas nr HLS 14-4/15/16985-2 nõustunud eelhinnangu tulemustega ning on leidnud, et täiemahulise keskkonnamõjude hindamise algatamine ei ole vajalik. Koostatud keskkonnamõju eelhinnangus on kavandatava tegevuse keskkonnamõjusid hinnatud kõigi KeHJS § 6 lg 3 nimetatud kriteeriumite alusel ning tööd on vajalikud Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020 ptk 4.1.1. ja ptk 4.2 alusel. Lõve jõe ja Silmajõe suudmeala, Oessaare lahe osaline puhastamine setetest ja Oessaare lahte ja Laidevahe lahte ühendatavatesse veekogudesse (Enima silm ja Mõrrasilm) kivipuiste paigaldamine on vajalik Laidevahe looduskaitseala ning Siiksaare-Oessaare hoiuala (Siiksaare-Oessaare lahtede linnu- ja Siiksaare-Oessaare loodusala) kaitse korraldamiseks. Asjaomased asutused ei ole esitanud Keskkonnaaametile vastväiteid koostatud keskkonnamõju eelhinnangule.

Ettevõttele väljastati vee erikasutusluba seoses Oessaare lahe (keskkonnaregistri kood VEE2078700) tervendamiseks kavandatud tööde läbiviimisega, mille käigus paigaldatakse Oessaare lahte ja Laidevahe lahte ühendavatesse veekogudesse Enima silma (keskkonnaregistri kood VEE1700026) ja Mõrrasilma, (keskkonnaregistri kood VEE1700027) maakive mahus kuni 265 m³ ja kive läbimõõduga 20 mm kuni 100 mm kuni106 m3. Tehtavate tööde eesmärk on parandada veekogu seisundit ja parandada selle ökoloogilist potentsiaali. Töid tehakse Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020 alusel ning eesmärgiks on väärtusliku märgalakompleksi säilimine, rannikujärvede eutrofeerumise vähendamine ja kalastiku taastootmistingimuste parandamine. Tööde teostamise aeg on 2015.aasta augustist kuni septembri lõpuni ning 2016. aastal tuleb Keskkonnaameti poolt kinnitatud seirekava alusel korraldatud tegevuse mõju ning tegevuse eesmärgi täitmise kohta läbiviia seire.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh keskkonnamõju hindamise eelhinnanguga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Kuressaare kontoris (aadress: Tallinna tänav 22, Kuressaare, e-post: saare@keskkonnaamet.ee, kontakttelefon: 452 7777).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee. Vee erikasutusluba nr L.VV/326229 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Vee spetsialist Melika Paljak
Telefon: 4527763
E-post: melika.paljak@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 835177