Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise teade
Avaldamise algus: 14.03.2018
Avaldamise lõpp: 15.03.2048
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 37 lõike 2 alusel. 

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) taotluse alusel väljastati geoloogilise uuringu luba nr L.MU/330288 Tammiste uuringuruumis geoloogilise uuringu tegemiseks. Tammiste uuringuruum asub Pärnu maakonnas Tori vallas Kilksama külas riigile kuuluval katastriüksusel Surju metskond 48 (katastritunnus 73001:001:1395), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 ”Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” loetellu, mistõttu ei olnud vajalik algatada keskkonnamõju hindamist või kaaluda selle vajalikkust eelhinnanguga.

Loasse kanti järgmised andmed:
1. Loa omaja: AS Tariston; registrikood 10887843; aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.
2. Uuringuruum: Tammiste; asukoht Pärnu maakond, Tori vald; pindala 24,79 ha; uuritava maavara nimetus ja võimalikud kasutusalad: ehitus- ja täiteliiv, ehitus- ja täitekruus teede- ja üldehituseks.
3. Uuringu teostaja: OÜ Inseneribüroo STEIGER; registrikood 11206437; aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn.
4. Uuringu iseloom ja maht: tarbevaru uuring; uurimissügavus: kuni 15 m; uuringukaeveõõnte arv: kuni 25; puuraukude arv: kuni 25; hüdrogeoloogilised katsetööd: veetasemete mõõtmine; muud sihtotstarbelised tööd: materjali terastikulise koostise, filtratsioonimooduli ja kruusa füüsikalis-mehaaniliste omaduste määrangud; topograafiline mõõdistamine. Loa kehtivus: 2 aastat.
5. Täiendavad tingimused:
5.1 Uuringu läbiviijal tuleb teavitada Riigimetsa Majandamise Keskuse Vändra metsaülemat e-posti teel välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
5.2 Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.
5.3 Geoloogilise uuringu aruanne kooskõlastada Maanteeametiga enne varude arvele võtmiseks esitamist.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega  on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Geoloogilise uuringu luba nr L.MU/330288 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/.
Ärinimed
AS Tariston, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts Järva Teed, Aktsiaselts Järva Teed.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1266489