Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 17.10.2017 10:20
Parandaja: Harry Kuivkaev (Keskkonnaamet).
Parandamise põhjus: Kuupäeva parandus.
Vaata eelmist versiooni
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 17.10.2017
Avaldamise lõpp: 18.10.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201) 18.09.2017 esitatud Jägala III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 18.09.2017 nr 12-1/17/10637 all) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala külas eraomandisse kuuluvale katastriüksusele Tammiku (katastritunnus 24505:002:0031). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 8,43 ha. Geoloogiline uuring tehakse Jägala III uuringuruumis esineva materjali (ehituslubjakivi) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 8 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 30 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmised ja vajadusel muud katsetööd. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201) .

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, põhja@keskkonnaamet.ee, 674 4804).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1206425