Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 24.10.2017
Avaldamise lõpp: 25.10.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Jägala Kivi OÜ (registrikood: 14332869) (aadress Aiandi tee 22, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, 74001) esitatud Jägala VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 21.09.2017 nr 12-1/17/10791 all) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala külas riigile kuuluvale katastriüksusele Anija metskond 19 (katastritunnus 24505:002:0115), mille omanikuks on Eesti Vabariik, valitsejaks Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 98,83 ha. Geoloogiline uuring tehakse Jägala VI uuringuruumis esineva materjali (ehituslubjakivi) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 55 puurauku. Uurimissügavus on kuni 30 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: põhjavee taseme mõõtmine, proovide võtmine laboratoorseteks analüüsideks, vajadusel katsepumpamised. Uuringu teostaja on Jägala Kivi OÜ (registrikood 14332869, aadress Aiandi tee 22, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, 74001) .

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1210116