Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 30.11.2017
Avaldamise lõpp: 01.12.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, Tallinn, Harju maakond, 10916) esitatud Jägala VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 30.10.2017 nr 12-2/17/12345 all) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Jõelähtme vallas Jägala külas eraomandisse kuuluvale katastriüksusele Kuriste (katastritunnus 224505:002:0170). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 8,75 ha. Geoloogiline uuring tehakse Jägala VII uuringuruumis esineva materjali (lubjakivi) leviku, kasuliku kihi paksuse, kvaliteedi ja kaevandamistingimuste välja selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 20 puurauku ning kuni 20 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 30 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: põhjavee taseme mõõtmine, kivimi keemilise koostise analüüs, füüsikalis-mehaanilised katsed ja topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn, Harju maakond, 10916).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn..

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS TREV-2 Grupp, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Teede REV-2.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1226596