Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 12.12.2017
Avaldamise lõpp: 13.12.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201) esitatud Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 07.12.2017 numbriga 12-2/17/13632) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Kose vallas Rõõsa külas riigile kuuluvale katastriüksusele Piirsalu karjäär (katastritunnus 36302:001:0710), mille omanikuks on Eesti Vabariik, valitsejaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja volitatud asutuseks on Maanteeamet. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 3,92 ha. Geoloogiline uuring tehakse Piirsalu uuringuruumis esineva materjali (liiv, kruus) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 20 puurauku ning kuni 20 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 20 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: laboratoorsed katsetused, topogeodeetiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1230791