Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 22.12.2017
Avaldamise lõpp: 23.12.2047
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et E&A Transport OÜ (registrikood: 12214433) (aadress Piuga küla, Võru vald, 65502 Võru maakond) 04.11.2017 esitatud Mihkli II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 28.11.2017 nr 12-1/17/13353 all) on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Mihkli külas taotlejale kuuluval kinnistul Vanasauna (katastritunnus 33403:001:0225, uus registriosa nr 745006). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 46,14 ha. Uuringu eesmärk on tarbevaru uuring, et välja selgitada maavara (dolokivi) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused, et hinnata maavara kogust aktiivse tarbevaruna, millele oleks võimalik taotleda kaevandamise luba. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 18 puurauku sügavusega kuni 15 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: laboritööd, topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ (registrikood 11560452, aadress Pärnu mnt 232, 11314 Tallinn). Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 680 7438, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1234885