Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 25.04.2017
Avaldamise lõpp: 26.04.2047
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Metsagrupp (registrikood: 10044866) (aadress Papiniidu 5, 80010 Pärnu) 31.03.2017 esitatud Koonga IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 31.03.2017 nr 12-2/17/4329 all) on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Koonga vallas Järve külas eraomandisse kuuluval kinnistul Lauri (katastritunnus 33404:002:0254, uus registriosa nr 303706). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 25,43 ha. Uuringuruum kattub Koonga dolokivimaardla (reg. nr 0077) ehitusdolokivi aktiivse tarbevaru plokiga 9 ja aktiivse reservvaru plokiga 4. Uuringu eesmärk on välja selgitada maavara (ehitusdolokivi) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused, et hinnata maavara kogust aktiivse tarbevaruna, millele oleks võimalik taotleda kaevandamise luba. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 14 puurauku sügavusega kuni 16 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: laboritööd, topograafiline mõõdistamine; hüdrogeoloogilised katsetööd: veetasemete mõõtmine, katsepumpamine. Uuringu teostaja on Osaühing Eesti Geoloogiakeskus (registrikood 10140653, aadress Kadaka tee 82, 12618 Tallinn). Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, louna@keskkonnaamet.ee, 435 5610).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1121908