Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 12.06.2017
Avaldamise lõpp: 13.06.2047
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Eesti Killustik (registrikood: 10126848) (aadress Jõe 3, 10151 Tallinn) 24.04.2017 esitatud Marana uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 27.04.2017 nr 12-2/17/5496 all) on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Saarde vallas Marana külas riigile kuuluval kinnistul Lodja metskond 17 (katastritunnus 71101:001:0324), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 23,03 ha. Uuringu eesmärk on välja selgitada maavara (liiv, kruus) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused, et hinnata maavara kogust aktiivse tarbevaruna, millele oleks võimalik taotleda kaevandamise luba. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 20 uuringukaeveõõnt sügavusega kuni 15 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: laboritööd, topograafiline mõõdistamine; hüdrogeoloogilised katsetööd: veetasemete mõõtmine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, louna@keskkonnaamet.ee, 435 5610).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Osaühing Eesti Killustik, kehtetud ärinimed: aktsiaselts Põltsamaa Graniit, Osaühing Põltsamaa Graniit.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1149600