Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 13.09.2017
Avaldamise lõpp: 14.09.2047
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) 22.08.2017 esitatud Tammiste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 23.08.2017 nr 12-2/17/9781 all) on menetlusse võetud.
Geoloogilise uuringu luba taotletakse Pärnu maakonnas Sauga vallas Kilksama külas riigile kuuluval kinnistul Surju metskond 48 (katastritunnus 73001:001:1395), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 24,79 ha. Uuringu eesmärk on tarbevaru uuring, et välja selgitada maavara (ehitusliiv ja –kruus, täiteliiv ja -kruus) levik, kasuliku kihi paksus, kvaliteet ja kaevandamistingimused, et hinnata maavara kogust aktiivse tarbevaruna, millele oleks võimalik taotleda kaevandamise luba. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 25 uuringukaeveõõnt ja kuni 25 puurauku sügavusega kuni 15 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: materjali terastikulise koostise, filtratsioonimooduli ja kruusa füüsikalis-mehaaniliste omaduste määrangud; topograafiline mõõdistamine; hüdrogeoloogilised katsetööd: veetasemete mõõtmine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104, 11216 Tallinn). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 674 4803, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS Tariston, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts Järva Teed, Aktsiaselts Järva Teed.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1191259