Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 15.10.2018
Avaldamise lõpp: 16.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Narva Stone OÜ (registrikood: 14450103) (aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 14a-319/3, 13619) esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Ida-Viru maakonnas Narva linnas katastriüksusel Narva metskond 103 (katastritunnus 51106:001:0184). Katastriüksuse valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks on Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 52,08 ha. Geoloogilise uurimistöö käigus planeeritakse rajada kuni 20 puurauku. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuringu eesmärk on hinnata uuringuruumis leviva lubjakivi aktiivse tarbevaruna. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringuruumi nimetus on Kadastiku V uuringuruum. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo Steiger.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 5698 0504, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni geolooglise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 680 7438
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1365853