Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 15.10.2018
Avaldamise lõpp: 16.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201) poolt esitatud Kõrgemäe II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 02.10.2018 numbriga 12-2/18/16080) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Anija vallas Voose külas katastriüksustele Paunküla metskond 103 (katastritunnus 14002:003:0175) ja Paunküla metskond 2 (katastritunnus 14002:003:0290), kinnistute riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 19,73 ha. Geoloogiline uuring tehakse Kõrgemäe II uuringuruumis esineva materjali (liiv ja kruus) kasutamis- ja kaevandamisvõimaluste selgitamise eesmärgil. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 30 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: Veetasemete mõõtmised ja vajadusel muud katsetööd, laboratoorsed katsetused, topogeodeetiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ (registrikood: 14212964; aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1365992